صدا و سیما/ رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های نفتی موجود در جزیره خارگ به دلیل آلوده کردن خلیج فارس خبر داد.

سیروس کرمی، رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر شرکت مذکور به دلیل آلودگی دریا بر اثر نشت مواد نفتی و پذیرش این موضوع از سوی آن شرکت، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظرخواهی استان بوشهر به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، حکم بر محکومیت شرکت مذکور به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت صادر کرد.
وی یادآورشد: طبق ماده ۹ قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، آلوده کردن آب‌های موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون  تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar