باشگاه خبرنگاران/ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان از آزادی ۲۱ نفر از بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر در استان خبر داد.

حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: این ۲۱ نفر در ناآرامی‌های شهر‌های گلستان بازداشت و در زندان بودند و در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تخفیف مجازات و اعمال ارفاقات قانونی برای دستگیرشدگانی که امکان بهره مندی از این ارفاقات را دارند، با قید وثیقه آزاد شدند.
آسیابی افزود: عوامل اصلی، هدایت کنندگان اتفاقات اخیر و آسیب زنندگان به اموال عمومی و خصوصی از ارفاقات این دستورالعمل مستثنی شده اند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today