صدا و سیما/ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم و در برخی مناطق برای همه مردم ناسالم است.

شاخص کیفی هوای اصفهان امروز با ۱۴۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کیفیت هوا در ایستگاه انقلاب با ۱۵۶ و میرزا طاهر با ۱۵۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم گزارش شد.
شاخص کیفی هوا در رهنان با ۱۵۰، کاوه با ۱۴۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today