تسنیم/ با وجود تهدید کامیون‌داران از سوی مزدوران و عناصر ضدانقلاب، کامیون‌داران ضمن پاسخ منفی به فراخوان اعتصاب، رونق بارگیری در گمرک ایلام را افزایش دادند و مرز مهران مملو از کامیون‌داران و حمل بار است.

گزارش میدانی از پایانه مرزی مهران نشان می‌دهد ‌فراخوان شبکه‌های ضد‌انقلاب برای اعتصاب کامیون‌داران با بی‌اعتنایی رانندگان با شکست رو به رو شده است.
کامیونداران ضمن پاسخ منفی به فراخوان اعتصاب رونق بارگیری در گمرک ایلام را افزایش دادند و مرز مهران مملو از کامیونداران و حمل بار است.
تعدادی از رانندگان درباره شایعه اعتصابات کامیون‌داران اظهار کردند: رانندگان به فراخوان ضد انقلاب بی‌اعتنا هستند و شاهد گفته خود را رونق بارگیری در مرز مهران عنوان کردند.
رانندگان بر این باورند محورهای مواصلاتی منتهی به مرز مهران امن ترین نقاظ تردد در کشور و از پویایی خاص برخوردار است.

 

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/