ایسنا/ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادەای استان کردستان از مسدود شدن راە ارتباطی ۲٨۳ روستای استان کردستان خبر داد.

فرزاد حسنی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادەای استان کردستان اظهار کرد: هم اکنون تردد در همە محورها برقرار و همە جادەها بازگشایی شدە است؛ در برخی از گردنەها باوجود پاکسازی جادە از برف اما همچنان لغزندە و تردد با کندی و مشکل روبەرو است.
حسنی از مسدود شدن راە ارتباطی ۲٨۳ روستای استان کردستان خبر داد و گفت: در حال حاضر مسیر ارتباطی ۲٥ روستای مریوان، ۷۰ روستای دیواندرە، ۱۰ روستای سقز، ٨ روستای بیجار، ۳۰ روستای قروە و دهگلان و ۱٤۰ روستای کامیاران بە دلیل بارش برف مسدود است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادەای استان کردستان از بازگشایی محور سقز- مریوان خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محور اصلی بین سقز- مریوان با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
وی ادامە داد: نیروهای خدوم راهداری و حمل و نقل جادەای از شب گذشتە تاکنون مشغول بازگشایی راەهای اصلی استان هستند.
حسنی از هم‌استانی‌ها درخواست کرد کە در صورت تردد در جادەها بە ویژە راەهای روستایی زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانە را بە همراە داشتە باشند و تا جایی کە امکان دارد از تردد غیرضروری خودداری کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر اکثر جادەهای استان لغزندە است و رانندگان باید با احتیاط و سرعت مطمئنە در جادەها رانندگی کنند.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online