صدا و سیما/ براساس جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشور، شهرستان نهبندان در وضعیت بسیار پرخطر و قرمز قرار گرفت.

براساس جدیدترین به روزرسانی نقشه کرونایی کشور، شهرستان نهبندان از وضعیت زرد به وضعیت قرمز و بسیار پر خطر کرونایی تغییر رنگ داد.
شهرستانهای فردوس و سرایان نیز در وضعیت نارنجی و پر خطر  و 5 شهرستان استان شامل شهرستانهای سربیشه، زیرکوه، طبس، قاین و بیرجند دروضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.
همچنین شهرستانهای بشرویه، خوسف و درمیان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. 

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today