فارس/ ایران ۱۵ همسایه با حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت دارد که در آن ۲۰۰۰ میلیارد دلار تجارت صورت میگیرد و سهم صادرات ایران تنها ۳۶ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۲ درصد است. اگر ایران تنها ۵ درصد از صادرات همسایگان را تامین کند، می توان حداقل ۵.۷ میلیون شغل ایجاد کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید