آخرین خبر/ ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر تحریم های خارجی بر بورس ایران در سال های گذشته گفت: با توجه به اینکه 80 درصد سهام عدالت را صنایع بابنک، بیمه، فلزات و پالایشی ها تشکیل می دهد و این 4 شاخص در سال های گذاشته در برابر تحریم ها با مشکل جدی مواجه نشده اند و همواره در حال رشد بوده اند لذا تحریم ها همچنان بر پرتفوی سهام عدالت بی اثر خواهد بود و مردم نگرانی از بابت کاهش سرمایه خود نداشته باشند.