فارس/ کم فروشی با ترفند جابجایی خودروهای حمل بار، شیوه جدید سودجویان در بازار آهن پایتخت است.