اکو ایران/ بازار درحالی اولین روز هفته را آغاز کرد که اختلال سنگین در OMS کارگزاری ها و هسته معاملات، باعث شدت گیری فشار فروش در بازار شده است.
هرچه جلوتر میرویم بر سمت عرضه افزوده میشود.
به نظر میرسد که سهامداران در کنار ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک معمول، باید به اختلال سنگین در سامانه های معاملاتی هم عادت کنند!
نقش سازمان بورس در این اغتشاش و درهم ریختگی چیست؟ حق تضییع شده معامله گران را چگونه میتوان پیگیری کرد؟