صدا و سیما/ تجربه نشان داده کارخانه ای که توقیف می شود کمتر به چرخه تولید باز می گردد. بانک ها با کارخانه داران مدارا کنند تا هم چرخ تولید بچرخد هم بدهی ها پرداخت شود.