باشگاه خبرنگاران/ تصویب کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس انجام شد. مالکان کدام خانه ها مشمول پرداخت این مالیات می شوند؟