تسنيم/ درحالي که در سال گذشته دولت تحت فشار رسانه اي و نمايندگان مجلس پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي حمايت از ارقام جديد گياهي(UPOV) را منتفي دانست؛ اخيرا دوباره اين موضوع را به جريان انداخته است.

درحاليکه در سال گذشته اين خبرگزاري طي گزارش هاي مستمري پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي حمايت از ارقام جديد گياهي(UPOV) را مورد نقد قرار داد و دولت تحت فشار رسانه اي و نمايندگان مجلس اين امر را منتفي دانست شواهد امر نشان مي دهد که دولت دوباره اين موضوع را به جريان انداخته است.

به موجب  اين الحاق ايران براي فعاليت در عرصه بذور و ارقام گياهي بايد به شرکت هاي خارجي حق مالکيت معنوي بپردازد که عمدتا شرکت هاي چندي مليتي آمريکايي هستند.

بنابر اين گزارش از چالش‌هاي پيوستن کشورمان به اين کنوانسيون بين المللي مي توان به ايجاد محدوديت در بذر خودمصرفي کشاورزان، افزايش هزينه کشاورزي، مشخص نبودن رقم‌هاي مورد حمايت مبتني بر کنوانسيون، محدوديت فعاليت‌هاي علمي و فناوري براي به‌نژادگرهاي بومي و از بين رفتن توان آنها و وابستگي به شرکت‌هاي چندمليتي بذر است.

همچنين بايد اشاره داشت که پيوستن ايران به اين کنوانسيون بين المللي موجب افزايش شکنندگي کشاورزي کشور در شرايط تحريم و افزايش هزينه تامين امنيت غذايي در شرايط تحريم و کمبود منابع ارزي از مسير واردات است.

وزير جهاد کشاورزي: کشاورزان الگوي کشت را مي‌پذيرند، به شرطي که دولت حمايت کند