نماد آخرین خبر

اوضاع چک‌های عادی و رمزدار در مردادماه

منبع
ايسنا
بروزرسانی
اوضاع چک‌های عادی و رمزدار در مردادماه

ايسنا/از ۳۰۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان چک وصول شده در مرداد ماه امسال ۵۷.۴ درصد آن مربوط به چک‌هاي عادي است که ۴۲.۶ درصد ديگر آن را نيز چک‌هاي رمزدار تشکيل مي‌دهند.

مجموع چک‌هاي مبادله شده در مرداد سالجاري به بيش از ۸.۵ ميليون فقره رسيد که ترکيبي از انواع چک از جمله عادي، مرزدار و... را تشکيل مي‌دهد.

جديدترين آمار بانک مرکزي بيانگر اين است که از مجموع چک‌هاي مبادله شده ۸.۴ ميليون فقره وصول شده که از اين تعداد بالغ بر ۷.۷ ميليون فقره عادي و حدود ۰.۷ ميليون فقره رمز دار بوده است بنابراين، در کل کشور ۹۲ درصد از کل چک‌هاي وصولي را چک‌هاي عادي و ۸ درصد را چک‌هاي رمز دار تشکيل مي‌دهند.

از نظر مبلغي نيز، از ۳۰۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان چک‌هاي وصولي در کل کشور بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان براي چک‌هاي عادي و بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان خاص چک‌هاي رمزدار بوده است. بر اين اساس، در کل کشور ۵۷.۴ درصد از کل مبلغ چک‌هاي وصولي را چک‌هاي عادي و ۴۲.۶ درصد ديگر را چک‌هاي رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق اين گزارش، در مردادماه امسال در کـل کشـور حـدود ۶۷۲ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـي معادل ۱۳۰ هزار ميليارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۱۸.۷ درصـد و ۱۷.۷ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسي، در استان تهران حدود ٢٠٤ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـي بـيش از ٧٢ هزار ميليارد تومان وصول شد که در اين ماه، ۴۷.۸ درصد از تعداد چک‌هاي رمزدار وصولي در سه استان تهـران (۳۰.۳ درصـد)، اصفهان (۸.۹ درصد) و خراسان رضوي (۸.۶درصد) وصول شده است که بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده‌اند.

همچنــين ۶۶.۸ درصــد از ارزش چــک‌هــاي فــوق در اســتان‌هــاي تهــران (۵۵.۴ درصــد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوي (۵.۶رصد) وصول شده است.


در اين بين لازم است بدانيد که چک‌هاي عادي به چک‌هايي گفته مي‌شود که اشخاص به حساب جاري خود صادر کرده و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گيرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و يا حامل آن بوده و يا چک در وجه شخصي معين و يا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

همچنين، چک‌هاي رمزدار چک‌هايي هستند که بنا به درخواست مشتري و به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط بانک به عهده همان بانک و يا شعب آن و همچنين مي‌توانند بر عهده ساير بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بين بانکي صادر شود. اين قبيل چک‌ها جهت تسهيل و تسريع در نقل و انتقال وجوه بين بانکي صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمين مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره