خانه ملت/ نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس طرح "ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار" را هفته جاری مورد بررسی قرار خواهند داد.
 
دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تاریخ (دوشنبه 10آذرماه) و (سه‌‌شنبه 11 آذرماه) به شرح ذیل اعلام شد؛
روز دوشنبه حسین ﺣﺴﯿﻦ‌‌زاده ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن انرژی در خصوص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖ‌های ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ وی گزارش اراﺋﻪ می‌دهد.
همچنین ظرح "اﻟﺤﺎق 9 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دستی ﻧﻔﺖ خام و میعانات گازی ﺑﺎ استفاده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری مردمی" و طرح "اقدام راهبردی برای ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌‍ﻫﺎ" و طرح "الزامات اجرایی توزیع و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ و (CNG) در کشور" را بررسی خواهند کرد.
روز سه‌شنبه نیز ضمن برگزاری ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن انرژی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اجرایی اولویت‌های ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ اراﺋﻪ خواهد شد.
ﺑﺮرﺳﯽ طرح "ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ سرانه ﺧﺎﻧﻮار" و ارائه گزارش ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ایران و جهان ﺗﻮﺳﻂ معاونت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ایران در دستور کار روز سه‌شنبه جای گرفته است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar