ايرنا/ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با صدور يک دستورالعمل جديد، از بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده تا سقف ۶ ميليارد تومان براي هر دوره يا سال مالياتي خبر داد.

طبق دستورالعمل رئيس سازمان امور مالياتي کشور و بر اساس مصوبه ستاد ملي مديريت کرونا سازمان امورمالياتي کشور مجاز است تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در قوانين ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملي که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگي قرار دهد.

همچنين، مفاد ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم، بدين وسيله بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قوانين ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در هر منبع براي هر دوره/سال مالياتي، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي (اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است) به شرح ذيل تعيين مي‌شود:

ماده ۱- بخشودگي جرائم موضوع اين دستورالعمل براي هر دوره/سال مالياتي در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۶۰ ميليارد ريال به شرح زير است:

الف) پرداخت مانده بدهي قطعي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ اول تيرماه ۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ برگ قطعي، به ميزان صد درصد (۱۰۰درصد).

ب) پرداخت مانده بدهي قطعي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاريخ سي‌ويکم تيرماه ۱۴۰۰ براي تمامي فعالان اقتصادي هفتاد درصد (۷۰درصد).

تبصره ۱) در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي پس از مهلت‌هاي تعيين‌شده به شرح بندهاي فوق به ازاي هر ماه ۲ واحد درصد (۲درصد) از بخشودگي جرائم موضوع اين ماده تا پايان سال جاري کسر مي‌شود.

تبصره ۲) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است حداکثر تا يک ماه پس از مهلت‌هاي مزبور خواهد بود. در غير اين صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (يک) اين ماده از تاريخ‌هاي مزبور اعمال مي‌شود.

تبصره ۳) ملاک تاريخ تعيين قطعيت بدهي براي مؤديان در خصوص بدهي ابرازي، تاريخ سررسيد پرداخت مقرر در قوانين موضوعه است.

ماده ۲ - مؤديان موظفند درخواست بخشودگي جرائم را به اداره امورمالياتي ذي‌ربط تسليم کنند. ادارات مذکور تا ميزان مندرج در ماده (يک) اين دستورالعمل ضرورتي به تهيه و تنظيم فرم بخشودگي جرائم ندارند و تنها با دستور مسوول حوزۀ کاري حسابداري موديان/مسئول ذي‌ربط نسبت به اعمال بخشودگي جرائم اقدام کند.

تبصره) در صورت پرداخت بدهي قطعي، براي درخواست اعمال بخشودگي تا سقف تعيين شده در ماده (يک) اين دستورالعمل محدوديت زماني وجود ندارد و تاريخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهاي مذکور است.

ماده ۳ - اعمال بخشودگي جرائم براي هر يک از دوره‌ها/سال‌هاي مالياتي در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن دوره/سال مالياتي امکان‌پذير است.

ماده ۴ - در صورتي که فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (۲۴۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مؤديان احراز شده‌ است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام مي‌شود.

ماده ۵- اشخاصي که مشمول پرداخت ماليات نبوده و يا طبق مقررات مشمول معافيت بودند ليکن مشمول جرائم عدم انجام تکاليف قانوني شده‌اند (به استثناي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنين جريمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل و پس از اصلاحيه سي‌ويکم تيرماه ۱۳۹۴)، حسب مورد از بخشودگي صد در صدي (۱۰۰ درصد) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده ۶- محدوديت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگي جرائم نخواهد بود.

ماده ۷- در راستاي بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و... آن بخش از جرائم دير پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده پيمانکاران که به واسطه عدم دريافت از کارفرمايان ايجاد شده‌است، به صورت صد درصد (۱۰۰درصد) بخشوده مي‌شود.

ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت‌هاي موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل، به ميزان صد درصد(۱۰۰درصد) بخشوده مي‌شود. اما جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت‌هاي موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به ميزان صد درصد (۱۰۰درصد) بخشوده مي‌شود. در صورتي که تمام يا بخشي از فهرست معاملات در سنوات ياد شده بنا به دلايل خارج از اختيار مؤدي (با تشخيص مديران کل امور مالياتي) ارائه نشده باشد، اختيار بخشودگي جرائم يادشده به شرط پرداخت مانده بدهي قطعي عملکرد سال مربوطه به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌شود؛ همچنين جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون ياد شده مشروط به پرداخت بدهي قطعي سال مربوطه، به صورت صد درصد (۱۰۰درصد) بخشوده‌مي‌شود.

تبصره) بخشودگي جرائم مؤديان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر يک از سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعيت بدهي عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذير خواهد بود.

ماده ۹- مفاد اين دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگي جريمۀ عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمۀ تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌هاي اعلامي به موجب بخشنامه‌هاي صادره نخواهد بود.

ماده ۱۰- مفاد اين دستورالعمل مانع از اختيار اجراي ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي کشور نخواهد بود.

ماده ۱۱- ميزان بخشودگي جرائم آن دسته از مؤدياني که بدهي خود (اعم از ماليات و عوارض و جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است) را پرداخت يا تسويه کرده‌اند، اما پرداختي يا تسويه مؤدي توسط اداره کل امور مالياتي ذي‌ربط بابت دوره يا عملکرد يا رديف درآمدي مربوطه منظور نشده‌ است ضمن تاکيد بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتي، تابع شرايط مقرر در زمان پرداخت بدهي خواهد بود.

با عنايت به مفاد ماده (۱۰) اين دستورالعمل، بخشودگي جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (يک) حداکثر تا درصدهاي تعيين‌شده در ماده مذکور و با رعايت مقررات ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar