آخرين خبر/ خلوت خواننده: مسعود صادقلو نوازنده: گيتار: سعيد سام

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد