آخرين خبر/ کوير نشه دلاي ما،مثل بارون شيم بباريم
دستاي احساسمون،تو دستاي عشق بذاريم
صداي پاي شب داره،تو کوچه پرسه ميزنه
آفتاب بايد طلوع کنه،خورشيد بايد نور بزنه
بايد که آسمونمون، هميشه آبي بمونه
رو تن سبز لحظه ها،خاطره هامون بمونه
اگه هنوز فاصله ها،خط سياهه بين ما
بايد پل عاطفه شه،دست سپيدِ دل ما
کوير نشه دلاي ما،مثل بارون شيم بباريم
دستاي احساسمون،تو دستاي عشق بذاريم
صداي پاي شب داره،تو کوچه پرسه مي زنه
آفتاب بايد طلوع کنه،خورشيد بايد نور بزنه

بايد که آسمونمون،هميشه آبي بمونه
رو تن سبز لحظه ها،خاطره هامون بمونه
اگه هنوز فاصله ها،خط سياهه بين ما
بايد پل عاطفه شه،دست سپيدِ دل ما
بايد که آسمونمون،هميشه آبي بمونه
رو تن سبز لحظه ها،خاطره هامون بمونه
اگه هنوز فاصله ها،خط سياهه بين ما
بايد پل عاطفه شه،دست سپيد دل ما

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar