آخرين خبر/ متن تصنيف پاييز:

پاييز سرد زرد با سبز سرخ باغ
چه گويم؟ چه گويم؟ چه ها چه ها نکرد با يک لهيب شعله برافروخت در چنار
با يک نهيب رنگ و رو برد از رخ چمن
گيسوي بيد کند و به خاک ريخت
ياقوت نار را بر سنگ زد گريخت
پيچيد تازيانه بر اندام نازم
توفان صحرا پاشيد
خاک بر رخ خورشيدهاي تاک
ماند از سياه کاري او باري چرا
شبها دگر نتابيد مهتاب نسترن
يغماگرانه باد درهاي گنج خانه گشادند
هر جا که لطف و ناز هر جا که رنگ و بو رو بردند
مرغان نغمه خوان را خوار و خسي به جا ننهادند
از لانه از وطن
پاييز سرد زرد با سبز سرخ باغ
چه گويم؟ چه گويم؟
چه ها چه ها نکرد با يک لهيب شعله برافروخت در چنار
با يک نهيب رنگ و رو برد از رخ چمن
تا کي دوباره جلوه کند چهره بهار
در آشيان من

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar