ميزان/ سد کبار قديمي‌ترين سد قوسي جهان بر روي رودخانه کبار در جاده قديم قم به کاشان ساخته شده، اين سد که بر طبق گمانه زني‌ها بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ سال قدمت دارد، 

اما در سال‌هاي اخير بدليل بحران آب دچار کم آبي شده است.