فارس/ این پیامک تاسف بار برای بسیاری از کسانی که حاشیه دریاچه و دشت هامون در سیستان زندگی میکنند نخواهد رفت،چون اساسا بسیاری از نقاط آنجا آنتن موبایل ندارند و حتی نقاطی بدون برق،اینترنت و...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید