٩٢٧
٥

آخرین خبر/ رئیسی گفت: راهبرد ما در مقابل کشورهای متخاصم مانند آمریکا، مقاومت و ایستادگی فعال است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید