فارس/ وحدت چیست؟ خیانت کدام است؟
سردار سلیمانی پاسخ می دهد:

🔻در خط مقدم جنگ با دشمن نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند او دشمن نیست، دوست است.
🔻خوارج محصول ترویج همین نگاه بودند.
🔻اگر صاحب منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دو صدایی در مقابل دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شده اند.
🔻کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است.
🔻ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و سرد کردن، در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید