آخرین خبر/ چه کسی به آمریکای ترامپ می تواند اعتماد کند؟
*پیامدهای خیانت به کردها


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید