جار/ * تیم ملی را دوست دارم ولی جدایی از پرسپولیس برایم سخت است!