مهر/ مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران از تجهيز ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسراني پايتخت به افشانه‌هاي دستي حاوي مواد ضد عفوني کننده خبر داد. محمود ترفع، با بيان اينکه حفظ سلامت رانندگان اتوبوسراني و شهروندان دو اولويت اصلي شرکت واحد است، گفت: اعتقاد داريم اگر همکاران ما که مسئوليت رانندگي اتوبوس در کلان‌شهر تهران را به عهده دارند، از سلامت کامل برخوردار باشند، در آن صورت مي‌توانند به شکل شايسته به شهروندان خدمت کنند. وي با اشاره به اينکه به هر دستگاه اتوبوس اعم از خصوصي و عمومي، يک افشانه دستي حاوي مواد ضد عفوني کننده تحويل داده‌ايم تا رانندگان براي حفاظت فردي، آنها را مورد استفاده قرار دهند، اظهار کرد: اتوبوس‌هايي که تا کنون به اين افشانه‌ها مجهز نشده‌اند، ظرف دو سه روز آينده به اين امکان تجهيز خواهند شد. ترفع تاکيد کرد: اين افشانه‌ها در صورت مصرف، بلافاصله مجدداً شارژ مي‌شوند تا رانندگان آنها را براي محافظت شخصي خود و در موارد ضروري مورد استفاده قرار دهند. وي خاطرنشان کرد: البته اين امکان، ارتباطي به برنامه منظم ضد عفوني کردن ناوگان اتوبوسراني که بر اساس آن، ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس تهران هر روز حداقل چهار نوبت ضد عفوني مي‌شوند، ندارد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد