تسنيم/ آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي براي پذيرش دانش‌آموزان در پايه دهم صبح روز جمعه ۲۰ تير برگزار مي‌شود و دو هفته پس از آزمون نتايج اعلام خواهد شد. آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي براي سال تحصيلي 1399-1400 روز جمعه 20 تيرماه 99 برگزار خواهد شد؛ داوطلبان براي دريافت کارت شرکت در آزمون مي‌توانند از امروز به سايت آموزش و پرورش استان خود مراجعه کنند. کارت ورود به جلسه آزمون شامل مشخصات فردي، عکس داوطلب، مدرسه محل تحصيل، رشته مورد تقاضا، اولويت انتخاب مدارس نمونه‌دولتي و نشاني دقيق حوزه امتحاني از طريق سامانه ثبت‌نام در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد. شرکت داوطلبان در جلسه آزمون بدون ارائه کارت ورود به جلسه ممنوع است. آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 20 تير 99 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار مي‌شود. دانش‌آموزان بايد به 100 سوال پاسخ دهند منابع آزمون، تعداد و ضريب سوالات و مدت زمان پاسخگويي بدين شرح است: 1. آموزش قرآن و پيام‌هاي آسمان، 10 سوال با ضريب2، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99. 2. فارسي، 15 سوال با ضريب2، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 3. عربي، 8 سوال با ضريب1، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 4. مطالعات اجتماعي(جغرافيا، تاريخ و مدني) 10 سال با ضريب 1، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 5. زبان انگليسي، 7 سوال با ضريب 1، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 6. علوم تجربي، 25 سوال با ضريب 2، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 7. رياضي، 25 سوال با ضريب 3، مدت زمان پاسخگويي 120 دقيقه و منابع طرح سوال کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 در مجموع دانش آموزان بايد به 100 سوال پاسخ دهند. سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي به شيوه چهارگزينه‌اي(فقط با يک پاسخ صحيح) از محتواي کتاب‌هاي درسي پايه نهم سال تحصيلي 98-99 طرح خواهد شد و به ازاي هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و هر پاسخ غلط يک نمره منفي براي داوطلب درنظر گرفته مي‌شود، براي سوالات بدون پاسخ نمره‌اي درنظر گرفته نمي‌شود. ظرفيت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش‌آموز تعداد کلاس، ظرفيت پذيرش و عناوين رشته‌هاي تحصيلي مدارس نمونه‌دولتي هنگام ثبت‌نام اينرنتي از طريق سامانه ثبت‌نام استان به اطلاع داوطلبان رسيده است. تعداد کلاس، ظرفيت پذيرش و عناوين رشته‌هاي تحصيلي با درنظر گرفتن مناطق تحت پوشش همانند سال تحصيلي 98-99 است. پذيرش نهايي دانش‌آموز در مدارس نمونه دولتي براي رشته‌هاي تحصيلي علوم انساني، علوم تجربي، رياضي فيزيک و شاخه فني و حرفه‌اي منوط به کسب شرايط احراز رشته مطابق شيوه نامه اجراي هدايت تحصيلي در خردادماه است. در صورت عدم احراز شرايط ثبت‌نام در رشته تحصيلي مورد تقاضاي دانش‌آموز مطابق ضوابط هدايت تحصيلي قبول در آزمون لغو و بي اثر خواهد شد. پذيرش دانش‌آموز بر اساس معدل و نمره آزمون پذيرش دانش‌آموزان در آزمون ورودي براساس ميانگين نمره کل آزمون ورودي و معدل کتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم پايه نهم به نسبت مساوي 50 درصد نمره آزمون ورودي و 50 درصد معدل کتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم خواهد بود. شرط محاسبه 50 درصد معدل کتبي براي پذيرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه دولتي داشتن حداقل معدل کتبي 17 در ارزشيابي پاياني نوبت دوم(معدل نمرات خردادماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تکويني) در سال تحصيلي 98-99 است. اعلام نتيجه و ثبت نام از پذيرفته شدگان در آزمون اداره کل آموزش و پرورش استان بايد حداکثر ظرف مدت دو هفته بعد از برگزاري آزمون نسبت به اعلام نتايج پذيرفته شدگان اصلي اقدام کند. فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان به منظور انجام فرآيند ثبت‌نام در مدارس نمونه‌دولتي بايد به تفکيک مدارس شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره داوطلبي، کد ملي، نام مدرسه دوره اول متوسطه محل تحصيل، نام مدرسه دوره دوم متوسطه يا هنرستان فني و حرفه‌اي نمونه دولتي مورد تقاضا، معدل کتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم، نمره آزمون و نمره تراز شده کل و سهميه دانش‌آموزان تهيه و پس از تاييد اداره کل آموزش و پرورش استان جهت ارائه به مديران مدارس به مناطق تحويل شود. پس از اتمام مهلت ثبت نام پذيرفته شدگان اصلي در صورت عدم تکميل کلاس‌ها فهرست ذخيره توسط اداره کل آموزش و پرورش استان تهيه و اعلام خواهد شد.