ايسنا/ رييس کل سازمان نظام پرستاري با اشاره به جانفشاني پرستاران در بحران کرونا و مبتلايان و شهداي پرستار در اين دوران، گفت: بايد قانوني در مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم که موضوع شهداي پرستاري و سلامت پيگيري شود.

محمد ميرزابيگي در نشست خبري به مناسبت روز جهاني پرستار، گفت: پرستاري کشور در اين صده گذشته پيشرفت هاي خوبي داشت. پرستاران ايران اسلامي در ۱۵ ماه قبل فداکاري خود را ثابت کردند و با اينکه به شکل سلسله وار پرستاران مبتلا يا بستري يا قرنطينه هستند اما از خدمت خود کم نگذاشتند و صحنه‌هاي فداکاري و زيبايي خلق کردند.  

وي با تشکر از پيام‌هاي مقام معظم رهبري براي پرستاران، افزود: اين موضوع به دليل برجستگي خدمات پرستاران در بحران کرونا است. پرستاران با تمام مشکلات باز هم فدايي مردم هستند و نقش خود را به خوبي ايفا کردند.

ميرزابيگي ادامه داد: خبرنگاران نيز در طول اين مدت شيوع کرونا دوشادوش پرستاران پيام و مشکلات آنها را به خوبي منعکس کرديد و فضاي خوبي بين اين دو گروه ايجاد شد.  

وي افزود: ما به صورت مشخص در نيم قرن گذشته در ابتداي انقلاب اسلامي و ماقبل آن در بُعد دانشکده‌هاي پرستاري تنها يک دانشکده داشتيم و اکنون ۱۹۵ دانشکده پرستاري و ۶۰ هزار دانشجو داريم که در رده هاي تحصيلي کارشناسي، ارشد و دکتري را آموزش مي‌بينند. از طرفي رده بندي پرستاري حرفه‌اي و غيرحرفه اي مانند کمک پرستاري را داريم. در سطح کارشناسي ۱۴ رشته مقطع و در سطح دکتري ۱۴ گرايش پرستاري داريم.  

وي درباره شهداي پرستاري بيان کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار ابتلاي پرستاران به کرونا داشتيم و همچنين ۱۲۰ شهيد پرستاري در بحران کرونا داشتيم‌ و اين موضوع به شکل منسجم پيگيري مي‌شود و بايد قانوني در مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم که موضوع شهداي پرستاري و سلامت پيگيري شود.

وي در پاسخ به سوالي درباره واکسيناسيون کادر پرستاري، بيان کرد: اکنون اعضاي سازمان نظام پرستاري که در سيستم غير بيمارستاني و يا خدمات هوم کر هستند فراخوان کرديم. گله مندي هايي از وزارت بهداشت به دليل نگاه دوگانه پزشکي_ پرستاري وجود دارد که همزماني که آقايان سهميه خوبي به نظام پزشکي دادند به ما ندادند. پزشکان، منشي مطب و...واکسن دريافت کردند و اکنون بعد از پيگيري هاي زياد به ما هم دو يا سه روزي است که سهميه ‌واکسن داده اند. ما اعلام کرديم هر پرستاري که واکسن نزده به سازمان مراجعه کند. قرار است ليستي تکميل کنيم و به شکل لکه گيري واکسيناسيون افراد باقي مانده انجام شود. در شهر تهران تاکنون حدود ۵۰۰۰ نفر اعلام کردند که خواستار دريافت واکسن هستند. ما کمک مي‌کنيم خود سيستم بيمارستاني که واکسن تزريق مي‌کند، واکسن به اين عزيزان تزريق کند. ما مي‌خواهيم اين عزيزان را  براي آغاز واکسيناسيون عمومي در کشور آماده کنيم و بايد پيش از آن خودشان واکسينه شده باشند.

ميرزابيگي در رابطه با تعداد پرستاران و تناسب آنها با اعداد تخت‌ها، اظهار کرد: تا اواسط دهه ۷۰ پرستاري که سواد دانشگاهي داشته باشد و بتواند پا به پاي متخصصان پزشکي کار کند ۰.۲ به ازاي هر تخت بيمارستاني بود و اکنون اين عدد به هشت دهم رسيده است. سيستم پرستاري پيش از انقلاب بيشتر سنتي و غيردانشگاهي بود اما اکنون اين حجم از موفقيت پرستاران در بحران کرونا نمايانگر تلاش‌هاي اين قشر است و اگر نبودند پرستاران متخصصِ ما، بحران کرونا بيش از اين کشته مي‌داد. اين بيماري نيازمند مراقبت مداوم است و در تمام مواقع پرستار بر بالين بيمار حضور دارد و به نوعي مي‌توان گفت پرستاران در اين مدت بيمارستان‌ها را اداره مي کردند.

وي افزود:  ۱۷۰۰مرکز پرستاري خدمات مراقبت در منزل داريم . اين روزها مردم دنيا درخواست خدمت در منزل دارند و ما هم از سال ۹۵ اقدام به تعريف شکل جديد پرستاري در منزل کرديم و اکنون ۱۲۰۰ مرکز فعال در اين حوزه داريم و بالغ بر ۳۰۰ يا ۴۰۰ مرکز خدماتي به مردم ارائه دادند. مراکزي که مراقبت در منزل ارائه دادند همه موفق بودند و يک مورد مرگ و مير از مراقبت در منزل در بحران کوويد۱۹ گزارش نشد. به جز بيماري اورژانس و مراقبت بيمارستاني، اين موضوع هم از حقوق اوليه مردم است که بخواهند پرستار در منزل از آنها مراقبت کند.

ميرزابيگي با تاکيد بر مشارکت اجتماعي پرستاران در بحث واکسيناسيون، تصريح کرد: پرستاران با کمک سيستم موجود مي‌توانند در اين بُعد نيز  کمک کنند تا واکسن يک روز و يک ساعت در انبار نماند و سريع تر به دست مردم برسد. اين يکي از قدم‌هاي موثر پرستاري است.

ميرزابيگي با اشاره به توسعه خدمات پرستاري جامعه نگر، ادامه داد:  بيمه، نظام سلامت و دولت بعد از طرح تحول سلامت با افزايش تعرفه‌ها حمايت انجام مي‌دهند اما بالاخره پرداخت از جيب مردم هم افزايش قابل توجهي يافته و راه نجات مردم از هزينه‌هاي کمرشکن سلامت اين است که از فضاي موفقي به غير از بيمارستان استفاده کنيم‌. پوشش بيمه‌اي و نرم‌افزارها و تعرفه‌هاي پرستاري به صورت يک پکيج کامل در دست بررسي است. پيام من به مجلس محترم و کانديداهاي محترم اين است که مردم و پرستاران يکديگر را پيدا کردند اما دستگاه‌هاي مسئول خدمات و وظايف خود را به درستي ارائه نکردند.

وي افزود: اين دوره از سازمان به سمت ريل اصلي حرفه‌اي خود رفته است و با توجه به نياز جامعه و خواسته پرستاران که حق قانوني آنها است، حرکت مي‌کند. بر اساس راي قانون و راي پرستاران وظيفه ما بيان مطالبات صنفي پرستاران است. بايد کاري کنيم تا پرستاران وظايف خود را با دغدغه کمتر انجام دهند.

ميرزابيگي گفت: شعار امسال ما براي ارائه خدمت «هويت و همدلي حرفه‌اي، رفع موانع خدمتي و تامين سلامت اجتماعي» است.

رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: ادامه پيگيري رفع کمبود نيروي انساني تا نيل به استانداردها از تاکيدات ما است. سال قبل مجوزهاي استخدامي خوبي گرفتيم ولي پيشرفت نظام سلامت در بعد افزايش تختها و بازنشستگي نيروها سبب مي‌شود مجوزهاي استخدامي تنها جاي اين دو مورد را پر کند. رياست جمهوري اعلام مي‌کنند در دولت يازدهم، ۴۰ هزار تخت بيمارستاني اضافه شده که اين يعني اين تعداد تخت به ۱۰۰ هزار نيروي پرستاري نياز دارد و اين درحالي است که در دوره کرونا ما به شکل دوره‌اي شاهد خارج شدن پرستاران براي طي دوره درمان بوديم؛ يعني معمولا سلسله وار حدود ۷ هزار نفر پرستار يا در قرنطينه يا مرخصي استعلاجي بوده اند. روند جذب اين نيروها بسيار آهسته است. ۵۳ هزار مجوز استخدام داده شده ولي تاکنون بيش از ۲ يا ۳ هزار نفر وارد سيستم نشدند پس اگر اين نيروها در  بحران وارد کار نشود، کِي قرار است به کارگيري شوند؟ روند استخدامي مانند شرايط عادي دنبال مي‌شود که درست نيست. سسيتم بايد چابک باشد.

وي درباره تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي پرستاري نيز گفت: براي بخشي از آنها امتيازاتي در بحران کرونا درنظر گرفته شد. اين پرستاران هيچ فرقي با نيروي استخدامي ندارند و اميدواريم اين موضوع تبديل وضعيت را با همکاري مجلس به جد پيگيري کنيم. قرارداد ۸۹ روزه پرستاران در پيک‌هاي کرونا نه انساني است و نه قانوني، سازمان با هر کيفيتي پيگير اين موضوع است. کسي که اينگونه قراردادها را مي‌بندد علاوه بر آنکه در آخرت بايد پاسخگو باشد بايد پاسخگوي پيگيري حقوقي ما هم باشد.

وي افزود: ادامه پيگيري اجراي قانون تعرفه گذاري در شوراي عالي بيمه دنبال مي‌شود.

ميرزابيگي با تاکيد بر اجراي درست قانون ارتقاي بهره‌وري، گفت: در برخي بيمارستان‌ها به پرستار اضافه کار اجباري مي‌دهند و بعد اعلام مي‌کنند چون قانون بهره وري گفته سقف کار شما ۸۰ ساعت است يا پول اضافه کار را به شما نمي‌دهيم و يا مي‌گويند اگر ميخواهي اضافه کار بگيري از شمول قانون بهره وري خارج مي‌شويد. پيام ما بر اساس قانون اين است که بر اساس ماده ۳۵ آيين نامه اجرايي کارکنان غيرهيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي که ميگويد اگر به هر دليلي از پرسنل بيش از ۶۰ ساعت در ماه اضافه کار اجباري گرفتيد ديگر بايد به عنوان نيروي تمام وقت او را حساب کنيد.  با اين حساب پرستاران يا شامل قانون بهره وري هستند و يا مشمول قانون تمام وقتي هستند.

رئيس سازمان نظام پرستاري، گفت: در سال گذشته افزايش حقوق‌ و فوق‌العاده ويژه داشتيم که قدردان مسئولين هستيم‌. مقام معظم رهبري بر موضوع تعرفه گذاري تاکيد کردند که اين موضوع هم در حال پيگيري است.

وي درباره سختي کار پرستاران، اظهار کرد: نمي دانيم اين روزها در تامين اجتماعي چه خبر است. قوانين اين موضوع به شکل کامل موجود است و بيش از 10 سال قبل در اين رابطه قانوني تصويب شده است که صراحتا در آن مي‌گويد شغل پرستاري جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود. يکي از بخش‌هاي سخت و زيان آور در شغل پرستاري به کاهش ساعت کاري در هفته مربوط است که بايد کم‌تر از ۳۶ساعت باشد.

بحث بعدي فوق‌العاده سختي کار است و براي بخش‌هاي مختلف امتيازهاي مختلف دارد، مثلا بخش عمل جراحي يا بخش سوختگي با هم متفاوت است و اگر اين موضوع در نظر گرفته شود، بخشي از مشکلات حل خواهد شد. موضوع ديگر بحث بازنشستگي پيش از موعد است که تامين اجتماعي مي‌گويد اگر مي‌خواهيد با ۲۰ سال بازنشسته شويد بايد ۲۰۰ ميليون پرداخت کنيد؛ در صورتي که طبق قانون بهره‌وري پرستاري جزو مشاغل سخت است و اينها تفکرات فردي است و ما کاملا پيگير مطالبات پرستارها هستيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar