طرفداري/ تغييرات در جمع نرآتزوري ادامه دارد. مايکل بولينگ بروک مدير اجرايي باشگاه اينترميلان از سمتش استعفا کرد. در پي اين اقدام، ژيائو جون ليو نايب رييس گروه سونينگ جانشين بولينگ بروک شده است. بنابر گزارش تارنماي رسمي اينترميلان، در پي ديدار صبح امروز مقامات اين باشگاه، با استعفاي بولينگ بروک موافقت به عمل آمده است. ژيائو جون ليو مدير اجرايي جديد باشگاه اينترميلان از هم اينک در ميلان به کارش ادامه مي دهد و در کادر مديريتي اين باشگاه هم حضور خواهد داشت. آنچه که از بيانيه منتشره اينترميلان در اين راستا استنباط مي شود، جون ليو رابط سرمايه گذاران چيني با اينتر خواهد بود و بدين طريق تعامل آسان تري بين طرفين جريان خواهد داشت.