ايسنا/ سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي در مورد سرنوشت ليگ‌هاي ورزشي مختلف در فصل جديد با توجه به شرايط شيوع ويروس کرونا، توضيح داد.
محمد اسد مسجدي با اشاره به اينکه در رابطه با ليگ هاي رشته هاي غيربرخوردي و نه رشته هاي پر برخورد پروتکل هاي مورد نظر تهيه شده است، اظهار کرد: برگزاري ليگ هاي اين رشته هاي ورزشي که غيربرخوردي تلقي مي شوند در دستور کار قرار گرفته و پروتکل هاي بهداشتي مورد نظر تهيه و تدوين شده و قرار است در فصل جديد بدون تماشاچي برگزار شوند.
وي افزود: يک سري پروتکل بهداشتي در اين رابطه آماده شده است و تسريع فعاليت ها در دستور کار قرار گرفته تا فرايند تصويب و ابلاغ بلافاصله از سوي وزارت خانه هاي بهداشت و ورزش مدنظر قرار گيرد.
سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي تاکيد کرد: اگر روند شيوع ويروس کرونا در کشور و به ويژه استان تهران نزولي باشد، دستمان براي برگزاري مسابقات و فعاليت هاي ورزشي بازتر مي شود.
مسجدي با اشاره به اينکه تعدادي پروتکل بهداشتي با توجه به نياز فدراسيون هاي ورزشي تهيه شده است و فدراسيون هايي که مسابقات جهاني آن ها نزديک است يا هنوز فدراسيون هاي جهاني آن ها تصميمي مبني بر لغو مسابقات اتخاذ نکرده است و به نوعي قصد دارند در يک موعد زماني مسابقات خود را برگزار کنند، گفت: اين فدراسيون ها براي گام برداشتن در مسير تعيين شده مجبور هستند اردوها يا مسابقاتي را با رعايت پروتکل هاي بهداشتي برگزار کنند.
وي با بيان اينکه تهيه پروتکل هاي بهداشتي مناسب که مي توان بر اساس آن مسابقات يا اردوها را با به حداقل رساندن مخاطرات برگزار کرد، گفت: موارد مربوطه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارائه شده است و پس از بررسي صورت گرفته از سوي اين وزارتخانه با توجه به وضعيت استاني که قرار است اردو يا مسابقه در آن برگزار شود از نظر شيوع ويروس کرونا پروتکل نهايي با اعمال نظر و همکاري با فدراسيون پزشکي ورزشي مدنظر قرار مي گيرد.

سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي افزود: اگر فدراسيون ديگري نيز درخواست چنين پروتکل بهداشتي را به منظور برگزاري اردو يا مسابقه داشته باشد به صورت اختصاصي جلسات مربوطه با مسئولان آن فدراسيون برگزار مي شود و با توجه به پروتکل هاي بهداشتي فدراسيون هاي جهاني به عنوان نهاد بالادستي آن فدراسيون و ابلاغ به وزارت بهداشت و بررسي از سوي اين وزارتخانه و در نهايت تشکيل کارگروه مشترک با فدراسيون پزشکي ورزشي پروتکل نهايي جهت اجرا ابلاغ مي شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد