ورزش 3/ مسئول روابط عمومي ورزش مازندران در خصوص وضعيت چمن ورزشگاه نساجي در فصل آينده خبر از احتمال مصنوعي ماندن چمن اين ورزشگاه داد.
يگانه مسئول روابط عمومي ورزش مازندران در مذاکره تلفني که با مهندس بهروان داشت در مورد کيفيت چمن ورزشگاه نساجي براي فصل بعد عنوان کرد: براي بحث چمن مصنوعي و يا طبيعي شدن در ورزشگاه وطني نساجي، فدراسيون فوتبال از موضع خودش مبني بر اينکه اين ورزشگاه حتما بايد زير کشت چمن طبيعي برود عقب نشيني کرده است و نظرش اين است که چمن مصنوعي مطلوب هم مي‌شود مورد استفاده در ليگ بيست و يکم قرار بگيرد.
يکي از موضوعات مطرح شده در خصوص اين موضع و زير کشت چمن طبيعي نرفتن وطني اين اين است که مصرف آب براي نگهداري از چمن طبيعي خيلي زياد است و با توجه به داستان کم آبي مطرح شده در کشور بهترين تصميم براي اين ورزشگاه چمن مصنوعي مطلوب است.
حال بايد ديد تکليف ترميم چمن ورزشگاه اين تيم پرهوادار به کجا خواهد رسيد. اين چمن در ليگ بيستم و به خصوص در فصولي که بارندگي داشت با وضعيت اسف باري رو به رو مي‌شد و از کيفيت بازي براي هر دوتيم ميزبان و ميهمان مي‌کاست.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد