مهر/ نايب رئيس شرکت ارتباطات زيرساخت گفت: اساسنامه ايجاد «شرکت ترانزيت پهناي باند» در کميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است تا تجارت ترانزيت پهناي باند ايران به کشورهاي خارجي تسريع شود.
سجاد بنابي با بيان اينکه ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات زيرساخت اختيار داده شده است که يک شرکت دولتي ترانزيت اينترنت ايجاد کند، گفت: طبق اين ماده دولت بايد بتواند در اين شرکت، حداکثر ۴۹ درصد سهام را در اختيار داشته باشد و ۵۱ درصد اين شرکت نيز در اختيار بخش خصوصي باشد.

وي افزود: اساسنامه ايجاد اين شرکت هم اکنون در وزارت ارتباطات تدوين و به تصويب رسيده است و براي تصويب نهايي در کميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است.

نائب رئيس شرکت ارتباطات زيرساخت با بيان اينکه ما براي مدل اجرايي اين تکليف قانوني، يک سري پيشنهاداتي داده‌ايم که هنوز به تاييد نهايي نرسيده است، گفت: مدل اجراي اين تکليف، توسط شرکت ارتباطات زيرساخت تعيين نمي‌شود و مطابق با مصوبه هيات دولت خواهد بود.

بنابي هدف از ايجاد شرکت ترانزيت پهناي باند را تسريع در فروش ترانزيت ايران در زمينه پهناي باند به کشورهاي خارجي عنوان کرد و گفت: رويکرد اين است که با توجه به اينکه بخش دولتي مقداري با محدوديت‌هاي قانوني مواجه است و به دليل اين سازوکارها، با کندي پيش مي‌رود، بخش خصوصي با حضور در عرصه فروش پهناي باند، بتواند زمينه تجارت پهناي باند را در کشور تسريع کند.

وي خاطرنشان کرد: موضوع ترانزيت پهناي باند ايران به کشورهاي خارجي، ربطي به پهناي باند داخل کشور ندارد و تاثيري در اين زمينه نخواهد داشت. موضوع اين است که با ايجاد اين شرکت، ايران بتواند بازار ترانزيت ارتباطي کشورهاي همسايه را که مي‌خواهند از ايران رد شده و به اروپا متصل شوند، در اختيار بگيرد.

نائب رئيس شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: به اين ترتيب به جايي که کشورهاي همسايه براي دريافت پهناي باند اينترنت از مسير دريا و اقيانوس هند و کانال سوئز به اروپا برسند، از مسير ترانزيت پهناي باند ايران و ترکيه به سمت اروپا متصل مي‌شوند.

 موضوع تاسيس شرکتي براي تجارت پهناي باند بين الملل در ذيل شرکت ارتباطات زيرساخت و اجازه مشارکت بخش خصوصي در حوزه ترانزيت ارتباطات از سال ۹۵ و مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه با هدف ارزآوري براي کشور و تبديل ايران به هاب تجاري پهناي باند در دستور کار قرار گرفته است. گفته شده که افزايش ظرفيت ترانزيت ارتباطات از اين طريق، مي‌تواند تا پايان برنامه ششم، بيش از ۵ هزار ميليارد تومان براي کشور ارزآوري داشته باشد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم