دنياي اقتصاد/ با رواج آموزش مجازي در دوران شيوع کرونا بازار انواع تبلت‌ هم داغ شده است. مشاهدات ميداني خبرنگاران نشان مي‌دهد که امسال تقاضاي خريد تبلت افزايش يافته؛ اما قدرت خريد پايين مردم باعث شده اين تقاضا تاثير چنداني روي دخل فروشندگان نداشته باشد. همين‌طور تمايل خريداران به سبب قيمت بالاي تبلت‌‌هاي خارجي به سمت برندهاي ايراني و جنس قاچاق بيشتر شده است.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم