ترنجي/ ديروز شيائومي حق اختراع جديدي را براي مدل جالبي از فناوري منتشر کرد. اين اختراع با عنوان “روش و تجهيزات براي نظارت بر لرزه دستگاه هاي تلفن همراه” ثبت شده است. به صورت خلاصه اين به حق اختراع پايش زلزله شيائومي براي موبايل اشاره دارد.

حق اختراع غول فناوري چيني داراي شماره ثبت CN113406696A است و روش يا سيستمي را توصيف مي کند که قادر به خواندن/نظارت بر فعاليت هاي لرزه اي تجهيزات تلفن همراه است. به عبارت ديگر، اين فناوري براي تشخيص زلزله استفاده مي شود. علاوه بر اين، “دستگاه تلفن همراه” مورد نظر داده هاي کليدي به دست آمده را براي ارسال به مرکز پردازش زلزله پردازش مي کند. بنابراين، واضح است که تجهيزات متعلق به حوزه فني پايش زلزله است و به نوعي يا به نحوي، همچنين به پيشگيري از بلايا نيز مربوط مي شود.

اين اختراع حتي کل اين فرايند و عملکرد آن را شرح مي دهد و به دنبال استانداردسازي سنسور لرزه نگاري مجازي و تعيين مناطق ثبت شده با فعاليت لرزه اي بر روي نقشه است. اين سيستم همچنين به پردازنده اصلي اجازه مي دهد تا وقايع احتمالي زلزله را بر اساس چندين خوانش شناسايي و پيش بيني کند. اين قرائت ها از طريق اين سنسور لرزه نگاري مجازي است که داده ها را به مراکز پردازش لرزه نگاري منتقل مي کند.

از نظر برنامه هاي کاربردي، اين مي تواند به اين معني باشد که شيائومي قادر به ايجاد يک سيستم هشدار اوليه از دستگاه هاي تلفن همراه است، که ممکن است حتي در آينده شامل تلفن هاي هوشمند با حسگرهاي به اندازه کافي حساس باشد. هرچند، اين بسيار بعيد است. قابل ذکر است، اين فناوري تا حدودي شبيه به سيستم هشدار اوليه زلزله است که شرکت با MIUI ادغام کرده است و بر اساس الگوريتم هاي AI کار مي کند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم