خراسان/ غلط ننویسیم:
 
دستورات
واژه «دستور» فارسی و جمع آن دستورهاست. معرب این کلمه دُستور و جمع آن دساتیر است. بنابراین دستورات در عربی نامستعمل و در فارسی نادرست است و باید از کاربرد آن پرهیز کرد.
 
دست و گریبان/ دست به گریبان
امروزه دست به گریبان می‌گوییم، ولی باید دانست که اصل این اصطلاح، طبق متون معتبر فارسی، دست و گریبان بوده‌است: می‌درد پرده خود بیشتر از پرده او/ هر که با کم‌ ز خودی دست و گریبان گردد(صائب). ترکیب دست به گریبان نیز که در گفتار و نوشتار امروز رایج است، اشکالی ندارد و می‌توان آن را به کار برد.
 
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar