يزدرسا/ استان يزد نسبت به جمعيت، سهم سه برابري در مرگ‌ومير و مبتلايان به کرونا را طي هشت روز گذشته به خود اختصاص داده است.

از ابتداي اسفندماه سال گذشته و با شيوع بيماري کرونا در سطح کشور، هر روز شاهد آمارهاي متفاوتي از تعداد مبتلايان و فوتي‌هاي کرونايي هستيم.
در طول هشت روز گذشته و طبق اعلام علوم پزشکي يزد، جمع کل فوتي‌هاي کرونايي استان 154 نفر و ميزان فوتي‌هاي اعلام شده در کل کشور از سوي وزارت بهداشت 3 هزار و 453 نفر اعلام شده که نسبت استان يزد به کشور 4.4 درصد است.
همچنين در مدت هشت روز اخير تعداد مبتلايان کرونايي در استان يزد 3 هزار و 352 نفر و مبتلايان کشوري 72 هزار 458 نفر اعلام شده که نسبت يزد به آمار کشوري 4.6 درصد است.
با توجه به اينکه نسبت جمعيتي يزد به کشور 1.4 درصد است اما آمارها نشان از سهم سه برابري استان يزد در تعداد مبتلايان و مرگ‌ومير کرونايي نسبت به کشور را مي دهد.
طبق آخرين سرشماري در سال 1395 که جمعيت ايران را 80 ميليون نفر و استان يزد را يک‌ميليون و 138 هزار اعلام کرده بود، درصد مرگ‌ومير و مبتلايان کرونايي استان يزد نسبت به جمعيت کشور به ترتيب 3.2 و 3.3 است.


آخرين خبر يزد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today