مرصاد نیوز/ رئیس شورای اسلامی شهر صحنه گفت: ساماندهی آرامستان صحنه در قطعه دفن شدگان کرونایی در دستور کار شهرداری قرار گرفته و در حال اجراست.

صید علی مرادی، رئیس شورای اسلامی شهر صحنه عنوان کرد: ساماندهی آرامستان صحنه در قطعه دفن شدگان کرونایی در دستور کار شهرداری قرار گرفته و در حال اجراست.
رئیس شورای اسلامی شهر صحنه گفت: تسطیح و آماده سازی راه دسترسی، جدولگذاری، احداث کانال و...از اقداماتی است که شهرداری صحنه در راستای ارائه خدمات به شهروندان، در برنامه کاری خود قرار داده است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today