برترين ها/ جمعي از نمايندگان طرح جديدي را براي نحوه رتبه‌بندي خانوار در ۱۰ دهک جهت پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي تهيه و تدوين کرده‌اند.

جمعي از نمايندگان طرحي را براي نحوه رتبه بندي خانوار در 10 دهک جهت پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي، تهيه و تدوين کرده‌اند که اين طرح در سامانه مربوطه جاي‌گذاري و در مرحله جمع آوري امضا است.
ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد در مجلس در تشريح طرح رتبه‌بندي خانوار جهت پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي، عنوان کرد: بر اساس اين طرح خانوار ايراني را بر اساس پرسش‌نامه اي که خودشان طبق درآمد، هزينه و دارايي اعلام مي کنند و انجام صحت‌سنجي توسط بانک‌هاي اطلاعاتي به 10 دهک تقسيم و به هر خانوار يک رتبه اختصاص مي‌يابد و پس از اين يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي با اين رتبه بندي تقسيم و توزيع مي‌شود.
متن طرح مجلس براي رتبه ‌بندي خانوار در 10 دهک جهت پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به اين شرح است: دولت مکلف است نسبت به تهيه پرسش‌نامه مؤثر در وضعيت مالي خانوار از قبيل درآمد، دارايي‌ها و هزينه هاي زندگي خانوار و سپس با صحت سنجي نسبت به رتبه بندي خانوار ايراني در 10 دهک با حق اعتراض براي خانوار در يک نوبت اقدام و تمام خدمات و يارانه‌هاي مستقيم و غير مستقيم بر اساس رتبه بندي خانوار برنامه‌ريزي و ارائه گردد.