تسنيم/ مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي درباره نحوه ويزيت بيمه شدگان تأمين اجتماعي از اول اسفند در مراکز درماني توضيح داد.

شهرام غفاري، مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي گفت: در سال گذشته فقط 60 ميليون بار مراجعه به شعب و کارگزاري‌هاي اين سازمان بابت امور دفترچه بوده است. اين رقم، وسعت مراجعات به واحدهاي اجرايي اين سازمان را نشان مي‌دهد.
وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي تصميم گرفت نسخه الکترونيک را اجرا کند و در حال حاضر براي مراجعه در تمامي مراکز درماني ملکي اين سازمان دفترچه درماني نياز نيست و فقط با ارائه کدملي به بيمه شده خدمات درماني ارائه مي‌شود.
غفاري افزود: 98 درصد نسخ توليد شده در سازمان تأمين اجتماعي الکترونيکي است و توسط پزشکان طرف قرارداد نيز روزانه 150 هزار نسخ الکترونيکي صادر مي‌شود.
مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه از ابتداي اسفند دفترچه درماني تأمين اجتماعي در شعب و کارگزاري‌هاي اين سازمان صادر نمي‌شود، گفت: از ابتداي اسفند بيمه شدگان با کدملي احراز هويت مي‌شوند و خدمات را دريافت مي‌کنند. بعد از اين تاريخ، در صورتي که دفترچه بيمه شده داراي برگ‌هاي استفاده نشده بود پزشک از آنها براي ويزيت استفاده مي‌کند و درصورتي که دفترچه فاقد برگه بود پزشک مي‌تواند در سربرگ خود با قيد کدملي بيمه شده را پذيرش کند.
غفاري تصريح کرد: با حذف دفترچه، فرايند درمان هيچ تغييري نمي‌کند. فقط دفترچه کنار گذاشته مي‌شود و براي پزشکاني که از نسخه الکترونيک استفاده نمي‌کنند سربرگ آنها جايگزين دفترچه مي‌شود، البته به تمامي پزشکان توصيه مي‌کنيم به طرح نسخه الکترونيک بپيوندند.
همچنين علي اکبر ربيع زاده، رئيس مرکز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين باره، گفت: اين سازمان داراي 549 شعبه و 320 کارگزاري است و سالانه 96 ميليون بار مراجعه به اين واحدها انجام مي‌شود.

ربيع زاده افزود: با اين حجم مراجعه، سازمان تأمين اجتماعي سرويس‌هاي پر مراجعه را به صورت غيرحضوري ارائه مي‌کند و از ابتداي آبان سال جاري 21 خدمات غيرحضوري را رونمايي کرده است.
وي با اشاره به طرح 3070 اظهار کرد: در اين طرح 30 خدمت سازمان تأمين اجتماعي غيرحضوري مي‌شود تا 70 ميليون بار مراجعه کاهش يابد. بيمه بيکاري، هزينه ازدواج، هزينه ترحيم، غرامت دستمزد، درخواست کفالت و بازرسي از جمله خدماتي است که به صورت غيرحضوري ارائه مي‌شود و نيازي به مراجعه به شعب نيست.
رئيس مرکز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمين اجتماعي گفت: تمامي بيمه شدگان و مستمري بگيران و کارفرمايان مي‌توانند با ثبت‌نام در سامانه غيرحضوري اين سازمان از خدمات بدون مراجعه فيزيکي و به شيوه غيرحضوري استفاده کنند.
ربيع زاده به حذف اعتبار دفاتر درماني سازمان تأمين اجتماعي از ابتداي خرداد امسال نيز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه سه ميليون مورد استعلام استحقاق درمان غيرحضوري ثبت شده است در حالي که در ماه هاي اخير اين رقم به پنج ميليون رسيده است.
وي با بيان اينکه با الکترونيکي ساختن خدمات، فعاليت کارگزاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي کاهش نمي‌يابد، تصريح کرد: سرويس‌هاي جديدي توسط آنها ارائه خواهد شد.