ايراسين/ مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان گفت: با پايداري جوي پيش بيني مي شود روزهاي پاياني هفته غلظت آلاينده هاي جوي تشديد يابد.

منصور شيشه فروش مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان با اشاره به اينکه در دي ماه هيچ گونه سامانه بارشي در استان اصفهان فعال نبود، اظهار داشت: در دي ماه استقرار توده هاي پرفشار و سرد آلودگي هوا را منجر شد و در بهمن ماه موج هايي جابه جايي هوا را به همراه داشت.
وي افزود: پس از 45 روز بي بارشي، بارندگي هايي اعم از برف و باران در شهرستانهاي بوئين مياندشت، سميرم و فريدنشهر به ميانگين 7 الي 8 ميليمتر ثبت شد. 
مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان گفت: ميانگين وزني بارشهاي استان اصفهان از ابتداي مهرماه  بالغ بر 76 ميلميتر ثبت شده است که نسبت به بلندمدت با کاهش بارش مواجه بوديم.
درگيري 74.2 درصد مساحت استان اصفهان با خشکسالي 
شيشه فروش با اشاره به اينکه 74.2 درصد از مساحت استان اصفهان درگير خشکسالي است، تصريح کرد: استراتژي هاي مديريت خشکسالي در بازه هاي مختلف به صورت کوتاه مدت و بلندمدت به دستگاه هاي اجرايي استان اصفهان ابلاغ شده است.
وي اضافه کرد: در حال حاضر 169 روستا دراستان اصفهان به وسيله تانکر آبرساني مي شوند و چاه هاي فلمن که تامين کننده بخشي از آب شرب هستند هم خشک شده اند.

جداسازي آب شرب از فضاي سبز

مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان با تاکيد بر اينکه خشکي رودخانه زاينده رود فعاليت کانونهاي گردو غبار را تشديد مي کند، تصريح کرد: بسته هاي استراتژيک مصرف بهينه آب در بخش کشاورزي، صنعت و شرب ابلاغ شده است.
وي افزود: از آنجا که آب شرب 108 شهر استان اصفهان از فضاي سبز جداست؛ به شهرداري ها ابلاغ شده است مصرف بهينه آب در تمام بخش ها با دقت دنبال شود. به صنايع استان اصفهان ابلاغ شده است آب شرب از آب فضاي سبز جداسازي شود و با جايگزيني پساب در مصرف بهينه آب بکوشند.

هواي آلوده مهمان روزهاي پاياني هفته

شيشه فروش در ادامه به پيش بيني هواشناسي گريزي زد و گفت: با پايداري هوا در روزهاي پاياني هفته غلظت آلاينده هاي جوي تشديد مي يابد.
وي افزود: سيستم هاي آلاينده در ماه هاي پاييز و زمستان به صورت سينوسي و تناوبي است به اين طريق که چند روز با پايداري جوي همراه خواهيم بود و چند روز هم اين شرايط بهبود مي يابد.  

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today