مشرق/ علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت با انتشار لحظه زیبای نماز ظهر در بیمارستان رازی اهواز نوشت: "غیر از من که برایت خدایی کرده است؟ (اعراف ۵۹)
پس کجا میروی؟ (تکویر ۲۶)
من همانم که وقتی میترسی به تو امنیت می دهم. (قریش ۳)
برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم. (فجر ۲۸)
تا یک بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. (مائده)"

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today