فارس/ مدیر‌‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: به منظور افزایش هماهنگی و تعامل فعالان عرصه گردشگر‌ی استان شورای تشکل‌ها‌ی گردشگر‌ی ‌تأسیس خواهد شد.

فریدون محمد‌ی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار کرد: طی این نشست مقرر شد نخستین شورا‌ی تشکل‌های گردشگر‌ی تأسیس شود.
وی اظهار کرد: از جمله مزیت اجرا‌ی این طرح هماهنگی بیش از پیش تشکل‌های زیر‌مجموعه در انتظام‌بخشی به فعالیت‌ها‌ی گردشگر‌ی استان و افزایش ضریب همکاری و تعامل با سایر مؤسسات و دستگاه‌های متولی به ویژه اداره‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی است.
محمد‌ی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌ها‌ی گردشگر‌ی در البرز افزود: همچنین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطروحه چشم‌انداز همکار‌ی و تعامل در قالب در‌خواست‌ها‌ی صنفی به منظور رشد و گسترش حوزه گردشگر‌ی و متعاقب آن توسعه اقتصاد‌ی تبیین و بر‌ر‌سی شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday