مهر/ شهردار اردبيل گفت: کار توافق و تملک باغ شريعت را همزمان به پيش مي‌بريم و اميدوار به ثمر نشستن اين فعاليت‌ها براي تبديل فضاي باغ شريعت به باغ شهر اردبيل هستيم.

حميد لطف‌اللهيان، شهردار اردبيل با اشاره به تعيين تکليف باغ شريعت به عنوان يک پروژه طولاني مدت و قابل پيگيري در مجموعه شورا و شهرداري، اظهار کرد: با هدف افزايش سرانه فضاي سبز و ارتقا زندگي شهروندان، در صدد توافق و يا تملک باغ شريعت از طريق ماده ۹ هستيم تا تمام کاربري اين فضا به باغ شهر اردبيل و فضاي سبز تبديل شود.
لطف‌اللهيان مساحت باغ شريعت را ۹ هکتار اعلام کرد و گفت: تملک باغ شريعت مراحل پاياني حقوقي را سپري مي‌کند و با تصويب شوراي شهر ما مصمم هستيم تا در صورت عدم توافق تملک را از طريق ماده ۹ انجام داده و مبلغ مورد نظر را بر اساس کارشناس رسمي دادگستري به حساب دادگستري واريز کنيم تا به شکل صد درصد اين فضا در اختيار شهرداري قرار گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما به صورت همزمان هم تملک و هم توافق اين پروژه را در کنار طراحي مناسب باغ شريعت بعد از در اختيار گذاشتن شهرداري به پيش مي‌بريم که قطعاً اين امر مي‌تواند نقطه عطفي در تحولات شهري و يادگار ارزشمند از شورا و شهرداري در دوره پنجم باشد.
لطف‌اللهيان اضافه کرد: ما مداخله‌اي در بحث حقوقي نداريم ولي مباحث اساسي در اين بخش به پيش مي‌رود و اميدواريم در کنار باغ شريعت مراحل قانوني تملک پادگان اردبيل نيز به پيش برود تا با يک اجماع کامل و همراهي مسئولان کشوري و استاني بتوانيم اين فضا را نيز در اختيار شهروندان قرار دهيم.
وي در ادامه بيان کرد: تملک پادگان اردبيل نيز مراحل نهايي طرح در شوراي عالي معماري را سپري مي‌کند و انتظار مي‌رود به صورت شايسته هم تملک باغ شريعت و هم توافق پادگان اردبيل را شاهد باشيم.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today