تسنيم/ رئيس کل بازرسي استان ايلام گفت: ساخت و سازهاي غيرمجاز در ايلام وضعيت‌ نابه‌سامان و بغرنجي را ايجاد کرده ‌است.

مهدي اصلاني کرچي، رئيس کل بازرسي استان ايلام اظهار داشت: رويکرد بازرسي کل استان ايلام بر تقدم و اولويت اقدامات پيشگيرانه بر اقدامات برخوردي است و در همين راستا نيز برنامه‌هاي نظارتي خود را بيش از گذشته نسبت به برنامه هاي بازرسي تقويت و توسعه خواهد داد.
رئيس سازمان بازرسي کل استان ايلام گفت: اقدامات پيشگيرانه نيازمند اشرافيت و اطلاع به موقع از نحوه فعاليت دستگاه‌ها‌‌ست تا نظارت دقيق و بدون اغماض و مستند به قانون  انجام شود.
وي برخورد صرف را راهگشا و کافي ندانست و افزود: هر چند در مواردي برخورد لازم است و از آن گريزي نيست اما سازمان بازرسي استان در مرحله اول به اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع فساد معتقد است تا با هزينه کمتر و اثر گذاري بيشتر بتوان با فساد به طور اساسي مبارزه کرد.
اصلاني نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاه‌هاي دولتي را طبق اصل 174رقانون اساسي از وظايف سازمان بازرسي کل کشور عنوان کرد.
رئيس کل بازرسي استان ايلام که  در حاشيه نشست خود با شهرداري‌هاي حوزه شمالي استان ايلام با خبرنگار تسنيم سخن مي گفت يادآورشد: قانون، فصل مشترک سازمان بازرسي و شهرداري‌ها است و  شهرداري وظيفه اجراي قانون را برعهده دارد و نظارت بر اجراي صحيح قانون نيز بر عهده سازمان بازرسي است.
اتلاف يا حيف شدن منابع و اعتبارات، مربوط به شيوه مديريت از جمله موضوعات مورد اشاره رئيس بازرسي استان ايلام بود، ايشان در اين خصوص افزود: بخش ديگر از اتلاف منابع به ترک فعلها يادمان ترک وظايف قانوني مديران و کارکنان باز مي‌گردد که در وهله اول با تذکرات و ارائه پيشنهادات اصلاحي در تعامل مشترک با سازمان مربوطه، پيگيري مي شود و در گام هاي بعدي، درصورت عدم اصلاح، طبق قانون برخورد خواهد شد.
وي افزود: صرف برخورد با متخلفان و مفسدان به عنوان‌ معلول‌ها هرچند لازم و ضروري است، اما کارگشا نيست و بر اساس دستورات رياست محترم قوه قضاييه و رياست سازمان بازرسي کل کشور، بايد به دنبال شناسايي علل بروز فساد و تخلفات و اصلاح ساختارهاي فسادزا باشيم و در اين راستا با کمک خود دستگاه‌ها حرکت خواهيم کرد، تا بدين ترتيب از تکرار مجدد آنها و مسيرهاي انحرافي و شرايط بروز فساد جلوگيري به عمل آيد.
شفافيت از ديگر موارد مورد اشاره مهدي اصلاني بود که گفت: لزوم داشتن شفافيت از طريق بستر شبکه ي دولت و نظارت الکترونيک حائز اهميت است و در اين راستا با اعمال نظارت و بازرسي ها در پي فراهم کردن شرايط ارائه بهتر خدمات به مردم و بالارفتن رضايتمندي عمومي از طريق تقويت و توسعه خدمات عمومي دستگاه‌ها در بستر الکترونيک هستيم .
وي يادآور شد: هرچه ميزان رضايتمندي مردم بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي نظام جمهوري اسلامي افزايش مي‌يابد و سازمان بازرسي به تحقق افزايش سرمايه اجتماعي مي‌انديشد و راه ممکن را در آن مي‌داند که با قدم گذاشتن در مسير صحيح انجام اقدامات خوب و جلب رضايت مردم اين اقدام تحقق پيدا مي‌کند. 
اصلاني مهم‌ترين مشکل شهرداري‌ها را نبود درآمد پايدار عنوان کرد و گفت:  نبود منابع پايدار گاهي بستر ارتکاب تخلف را فراهم مي‌کند و به نظر مي‌رسد‌ کسب درآمد شهرداري از محل وقوع جرائم ساخت و سازهاي غير‌مجاز راهکار اصولي تامين منابع درآمدي نيست.
لزوم استفاده از منابع موجود شهرداري در اجراي پروژه‌هاي مشارکتي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مورد تاکيد رئيس کل بازرسي استان ايلام بود و در اين ارتباط بيان کرد: شهرداري‌ها با توجه به نامگذاري امسال در بحث توليد، به جاي رفتار منفعلانه، فعالانه عمل کنند و نقش‌آفريني باشند.
شرايط موجود ساخت و سازهاي استان ايلام مورد انتقاد اصلاني بود که گفت: ساخت و سازهاي غيرمجاز در کشور و به خصوص استان ايلام، شرايط نابه‌سامان و بغرنجي را ايجاد کرده ‌و مديريت شهري در شهرستان‌هاي مختلف استان نيازمند بهبود کمي و کيفي شيوه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و همچنين نيازمند توجه و همکاري بيشتر دستگاه‌هاي مختلف استاني است.
اصلاني بررسي علمي و عملي زواياي مختلف ايجاد و گسترش ساخت و سازهاي غيرمجاز را از برنامه هاي جدي سازمان بازرسي  دانست و تصريح کرد: عدم توجه به مديريت صحيح، شناسايي و بهره‌برداري از منابع موجود، باعث به وجود آمدن مشکلات کنوني شده ‌و لازم است تا  از ظرفيت‌هاي قانوني موجود براي جلوگيري به موقع از ساخت و سازهاي غيرمجاز جديد استفاده شود.

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/