ایسنا/ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: متوسط بارندگی ها در استان کرمان تا ابتدای اردیبهشت ماه جاری کمتر از 40 میلیمتر بوده و این نشان از سالی بسیار خشک و کم آب را می هد و شاید در طول حدود 40 سال اخیر کم سابقه باشد.

علی رشیدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان درخصوص وضعیت آبی استان کرمان، اظهار کرد: امسال سال بسیار خشکی داریم و به نظر می آید در بهار و تابستان نیز بارش موثری نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: باران اندکی که امسال داشتیم و از نظر زمانی و مکانی پراکش بارندگی بسیار ناصحیح بوده و در بعضی از مناطق استان متوسط بارش ها کمتر از چهار یا پنج میلیمتر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان با اشاره به آمار هواشناسی استان، اظهار کرد: متوسط بارندگی ها در استان کرمان تا ابتدای اردیبهشت ماه جاری کمتر از 40 میلیمتر بوده و این نشان از سالی بسیار خشک و کم آب را می هد که شاید در طول حدود 40 سال اخیر کم سابقه و بی نظیر باشد.
رشیدی از کاهش 70 درصدی بارندگی در استان نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد و در ادامه به میزان ذخیره سدهای استان اشاره و بیان کرد: خشکسالی ها باعث کاهش بسیار زیاد مقدار ورودی سدهای استان شده؛ اما باتوجه به مدیریت صحیح و ذخیره خوبی که از سال گذشته در مخازن سدها داشتیم، مقداری توانسته ایم کم آبی امسال را مدیریت کنیم.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar