صدا و سیما/ با رانش زمین در محور پاریاب(پاریو) به کریک بخشی از این محور مسدود شده است.

با رانش زمین در محور پاریاب(پاریو) به کریک بخشی از این محور مسدود شده است.
رانندگانی که از این مسیر عبور می کنند باید جوانب احتیاط را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today