ایسنا/ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: بارندگی های اخیر ۹۶ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان کرمان خسارت زد.

نخعی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان با اشاره به بارندگی هفته گذشته در کرمان اظهار کرد: در پی بارش باران، تگرگ و وقوع سیل به قنوات، کانال های انتقال آب، مزارع و باغات در مناطق شهداد و گلباف خسارات قابل توجهی وارد شد.
وی افزود: میزان خسارت وارد شده به قنوات، کانال های انتقال آب و لایروبی باغات و مزارع حدود ۷۲ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال است.
نخعی تصریح کرد: همچنین خسارت ناشی از ریزش تگرگ در سطح ۱۵ هکتار به باغات شهداد و گلباف به مبلغ ۷۸۰۰ میلیون ریال و خسارت ناشی از سیل به مزارع گندم،جو، یونجه و ترخون حدود ۱۶ هزار میلیون ریال برآورد می شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان در ادامه با اشاره به برگرداندن ۵۰۰۰ متر مربع اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیر مجاز به وضع سابق در بخش چترود، گفت: تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی واقع در روستای  سردر چترود به صورت حصارکشی به مساحت حدود ۵۰۰۰ متر مربع طبق تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی زراعی و باغی با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان کرمان تخریب و به حالت اولیه برگردانده شد.
وی افزود: این امر درراستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته و امیدواریم تاثیر پیشگیرانه ای برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و سوء استفاده افراد سودجو داشته باشد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar