مشرق/ حال اصفهان خوب نيست، مرز بستري دو هزار بيمار کوويد در بيمارستان ها در حال شکسته شدن است و دورنماي بحراني براي موج پنجم کرونا در اصفهان پيش بيني مي‌شود.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today