آفتاب نيوز/ دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: اخذ ويزيت مجدد براي ملاحظه نتايج آزمايش و گرافي، تخلف و قابل پيگيري است.

علي اصفهاني، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان طي دستوري خطاب به روساي دانشگاه علوم پزشکي و سازمان نظام پزشکي استان بر ضرورت نظارت جدي راجع به عدم تحميل هزينه‌هاي غيرقانوني بر بيماران و خانواده ايشان تأکيد کرد.
در اين دستور ضمن تشکر از رويه و اقدامات شايسته و تقدير از پزشکاني که با رعايت انصاف،اخلاق پزشکي را رعايت مي‌کنند، به موضوع اخذ ويزيت توسط برخي پزشکان و مراکز درماني «صرفا از باب ملاحظه نتايج آزمايشات و گرافي‌ها» اشاره و بيان شد: مطابق دستورالعمل‌هاي معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي چنانچه اين عمل بدون اقدامات درماني و يا معاينه جديد باشد از مصاديق تخلف انتظامي بوده و از حيث کيفري و حقوقي قابل پيگيري است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today