فارس/ مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان سمنان گفت: ۳۲ فقره گواهي پايان کار در اراضي شهرک‌ها و نواحي صنعتي اين استان صادر شد.

حسن آل‌بويه، مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان سمنان اظهار کرد: از ابتداي فروردين تا ۱۵ شهريورماه امسال، ۳۲ فقره گواهي پايان کار در اراضي شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان سمنان صادر شد.
وي افزود: بيش از ۶۲ هکتار از ساخت‌وسازها در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان سمنان در اين مدت گواهي پايان کار دريافت کرد.
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان سمنان بيان کرد: صدور گواهي پايان کار در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ فقره و براي بيش از ۹ هکتار از شهرک‌ها و نواحي صنعتي اين استان بود.
آل‌بويه اضافه کرد: مقايسه آمارها بيانگر افزايش ۸۲ درصدي صدور گواهي پايان کار از لحاظ فقره و ۵۸۸ درصدي از لحاظ مساحت در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان سمنان طي اين مدت است.
وي عنوان کرد: در اين مدت، ۱۳۳ فقره جواز احداث ساختمان براي ۵۹ هکتار از اراضي شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان سمنان صادر شد.
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان سمنان با اشاره به افزايش ۲۷ درصدي صدور جواز احداث ساختمان تصريح کرد: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۵ فقره جواز احداث ساختمان در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان سمنان صادر شد.
آل‌بويه بيان کرد: جواز احداث ساختمان براي حدود ۱۰۰ هکتار از زمين‌هاي شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان سمنان مدت مشابه سال ۹۹ صادر شد.
وي خاطرنشان کرد: کل اراضي در اختيار شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان سمنان ۶ هزار و ۸۸۴ هکتار است.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today